(English) EDUCATION  – ACCREDITED COURSE

Podmínky účasti v kurzu:  Terapie s využitím globálních lokomočních vzorů    ontogenetického vývoje Vojtova metoda 2. generace – VM2G

Kurz pořádá:  SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s., IČO: 26353253

Školitel kurzu: Mgr. Václav Krucký

Místo konání:  U Imperiálu 14, Karlovy Vary 36001

Kurz je cílen na práci s pacienty:

 • novorozeneckého věku
 • kojeneckého věku
 • předškolního věku
 • školního věku
 • dorostového věku

Kvalifikační předpoklady (zájemce o kurz musí mít ukončeno):

– rehabilitační vzdělání SZŠ – obor rehabilitační pracovníky

– nástavbové studium

– vyšší odborné studium

– vysokoškolské studium – bakalářský nebo magisterský obor fyzioterapie

Předepsaná délka praxe před vstupem do kurzu VM2G – není požadováno.

Osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu – není požadováno.

Celková délka kurzu je 2 roky.

Mezi jednotlivými částmi kurzu je účastník povinen samostatně pracovat Vojtovou metodou 2. generace a zdokonalovat se v praxi. V závěru kurzu předloží účastník samostatnou práci, její téma si zvolí po konzultaci s vedoucím kurzu a již od zahájení studia bude dané téma průběžně zpracovávat.

Kurz je rozdělen do bloků A – D následovně:

1.rok studia

A – 6 dní ……………………………  60 vyučovacích hodin                      

B1 – 4 dny …………………………. 40 vyučovacích hodin

B2 – 6 dní  ………………………….  60 vyučovacích hodin

2.rok studia:

C1 – 6 dní  ………………………..    60 vyučovacích hodin

C2 – 6 dní …………………………..  60 vyučovacích hodin

D – 4 dny  …………………………..  40 vyučovacích hodin ( obhajoba závěrečné písemné práce a  závěrečná zkouška)

V případě nemoci lze omluvit 15 % vyučovacích hodin z jednotlivých částí kurzu. Účast v kurzu lze přerušit jen výjimečně, v odůvodněných případech.

V závěru kurzu je absolvent schopen objasnit obsah a princip Vojtovy metody 2. generace. Znát vzory fyziologické a patologické motoriky. Znát teorii včasné diagnostiky dětí kojeneckého věku a mít praktické dovednosti jejího provádění. Umět provádět terapii VM2G u pacientů od narození do ukončení vývoje pohybového aparátu.

Závěrečná zkouška:

Teoretická část:

 • vývojová kineziologie a obecná kineziologie
 • včasná diagnostika pacientů novorozeneckého a kojeneckého věku
 • včasná terapie pacientů novorozeneckého a kojeneckého věku podle VM2G
 • terapie pacientů školního a dorostového věku podle VM2G
 • obhajoba závěrečné práce

Praktická část:

 • včasná diagnostika pacientů novorozeneckého a kojeneckého věku
 • diagnostika pacientů školního a dorostového věku
 • včasná terapie pacientů novorozeneckého a kojeneckého věku podle VM2G
 • terapie pacientů školního a dorostového věku podle VM2G

 Závěrečnou zkoušku je možné přesunout na pozdější termín a ucházet se o osvědčení v předem stanoveném termínu, avšak nejpozději do jednoho roku od ukončení kurzu.

Kurz je akreditován MZ ČR, po jeho absolvování získá účastník zvláštní odbornou způsobilost pro terapii VM2G a obdrží certifikát.

Hodnocení  vzdělávacího programu:  192 kreditů

Max. počet studentů pro vzdělávací program:  max. 18 účastníků

Celkový počet vyučovacích hodin:  320                                 

Cena kurzu:

část A                           11.600,- Kč

části B                         19.400,- Kč

části C                         23.200,- Kč

části D                           8.000,- Kč

Celková cena kurzu    62.200,- Kč

Poplatky je účastník povinen poukázat na účet společnosti, ČÚ  – 2301315099/2010

 IBAN – CZ 702010 000000 2301315099

Poplatek za jednotlivé části kurzu je nutné uhradit 4 týdny před zahájením dané části výuky.

Cestovné, ubytování a stravu si účastníci zajišťují individuálně.

Absolvování tohoto kurzu neopravňuje absolventy ke školení Vojtovy metody 2.generace -VM2G.